Predmet písmoznaleckého skúmania

Písmoznalectvo (expertíza ručného písma) je odbor, ktorý sa zaoberá analýzou písma a identifikáciou pisateľa na základe jeho písomného prejavu. Predmetom skúmania je teda ručne písané písmo textové alebo podpisy, niekedy tiež znaky, symboly, číslice.

Teoretickým východiskom odboru je skutočnosť, že písmo každého človeka je od istého veku individualizované a jedinec tak získava naučený tzv. dynamický stereotyp resp. automatizáciu, čo znamená, že každý z nás premieta do rukopisu svojrázne typické črty a znaky, ustálené charakteristiky, ktorými sa odlišuje od písma iných jedincov a podľa ktorých sa dá toto písmo zároveň identifikovať.

Písmoznalec identifikuje jednak autorstvo písomností, ktorých autor nie je známy ale v prvom rade overuje pravosť písomného prejavu známej osoby.

Princíp práce znalca spočíva v porovnávaní znakov v spornom rukopise na jeho rôznych úrovniach so znakmi v porovnávacej písomnej vzorke. Preto je nevyhnutné mať k dispozícii najlepšie originál rukopisného textu, ktorý je treba skúmať/ sporný text/ a okrem neho aj adekvátnu písomnú vzorku na porovnanie.

Porovnávať je možné len rovnaké typy písma.

Poznáme tri druhy písma:

  1. paličkové /veľké tlačené písmo/
  2. kurzívne /bežné písané písmo/
  3. perličkové /malý tlačený typ písma/