Postup pri vypracovaní znaleckého posudku

Sporný materiál je písomnosť, ktorej pravosť je potrebné skúmaním overiť. Je ho potrebné predkladať v origináli, ak je to čo len trochu možné.

Ručné písmo nie je vhodné zasielať na analýzu vo forme fotokópie. Kópia neumožňuje skúmať niektoré detaily písma a vylúčiť použitie niektorej z metód technického falšovania, obzvlášť pri vyhotovení podpisu. Kópie je možné skúmať len vo výnimočných prípadoch a záver je potom obvykle len v pravdepodobnostnej rovine.

Porovnávací materiál sú písomné podklady o pravosti ktorých niet pochýb a ktoré sa používajú vychádzajúc z princípu komparácie na hľadanie zhodných event. rozdielnych znakov so sporným textom. Tých znakov je niekoľko desiatok a to v rovine všeobecnej i zvláštnej a zhodnocujú sa na rôznych úrovniach.

Porovnávací písomný materiál sa musí zhodovať so sporným v druhu písma /kurzíva, skript, paličkové písmo/, v časovej blízkosti, a dôležitý je aj rozsah porovnávacích materiálov.