Otázky a odpovede

Otázka: Je možné skúmať každé písmo ?

Odpoveď: Nie je to  možné. Za nespracovateľné sú spravidla považované : písmo kreslené, písmo školácke na nízkom stupni osvojenia procesu písania, písmo rozpité, rozmazané, obťahované, či inak znehodnotené, písmo predložené v nekvalitných fotokópiach

Otázka: Aká je cena za vypracovanie posudku ?

Odpoveď: Hovorí o tom Vyhláška č. 565/2008 Z.z, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z.. Tá stanovuje hodinovú odmenu paušálne na 13,28 € / 1 hod.

Otázka: Ako dlho trvá vypracovanie posudku ?

Odpoveď: Rádovo v týždňoch. Záleží to od aktuálnej zaneprázdnenosti znalca a od toho či má už všetky potrebné písomnosti k dispozícii alebo ich musí ešte zabezpečiť.

Otázka: Dá sa písmoznalectvo niekde študovať ?

Odpoveď: U nás jedine v Kriminalistickom a expertíznom ústave, iná možnosť zaškolenia je u skúseného znalca. Zaškolenie trvá 1-2 roky a spočíva predovšetkým v praktickom zaučovaní, ktoré je v tomto konzervatívnom odbore nezastupiteľné žiadnou teóriou.